Τι συμβαίνει με το κτήριο της “Πειραϊκής-Πατραϊκής”…

Απάντηση Θεοδωρικάκου στην αναφορά Δρίτσα, για ακύρωση της αποκατάστασης του κτηρίου

|> Σε απάντηση της Αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής  Δρίτσας, με θέμα «Ακύρωση αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της πρώην “Πειραϊκής-Πατραϊκής”, στην οδό Θηβών, στο Δήμο Πειραιά», από το υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, δόθηκε η παρακάτω απάντηση:

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας, με θέμα
«Ακύρωση αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της πρώην “Πειραϊκής-Πατραϊκής, στην οδό
Θηβών, στο Δήμο Πειραιά”», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α ́ και Β ́ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων O.T.A., με
την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους
τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές
καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής
οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 36880/14-05-
2019 (ΑΔΑ: 9Β9Σ465ΧΘ7-Ξ98) Πρόσκληση VIII, του Υπουργού Εσωτερικών, στον άξονα
προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και τίτλο «Ανέγερση ή/και
Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000,00 €, με σκοπό τη
χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ βαθμού, για έργα που αφορούν την αξιοποίηση/αποκατάσταση
εμβληματικών κτιρίων ιδιοκτησίας τους ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για
διάστημα τουλάχιστον 15 ετών.

Ως εμβληματικά κτίρια, ορίζονται αυτά με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα, που αποτελούν
για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό
ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική
ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την
καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», προϋπολογισμού περίπου
1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκαν μόνο είκοσι ένα (21) έργα, συμβασιοποιήθηκαν
μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση μόλις 134 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω
δανεισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Σε αντίθεση με αυτήν την αντιστοιχία πόρων και έργων προς ένταξη που προηγήθηκε, η
Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει με ρεαλισμό το ζήτημα και ήδη
δρομολογεί τη συνδυαστική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πάντοτε με τη συνδρομή του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, με στόχο να μην απολεσθεί κανένα έργο.

Έτσι, παρά την έλλειψη πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», η χρηματοδότηση των
έργων που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένη είτε μέσω μεταφοράς και
ένταξής τους στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, είτε μέσω κάλυψής τους από εθνικούς πόρους.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e0ee9b16c12891c59a4ce76 στις 13/01/20 09:24
Στην εν λόγω πρόσκληση έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Πειραιά και βρίσκεται στη
φάση της αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η
ανάπτυξη συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και όλους τους Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού,
για την προετοιμασία ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για τη βελτίωση των υποδομών και της
ποιότητας ζωής των πολιτών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς.